Condicions de venda

Avís legal

Les presents Condicions Generals regulen expressament les relacions sorgides entre la Gemma Fontané Pinyot amb NIF 39939317H i domicili social c/Llibertat, 11, 2n, Manresa (08243) (d’ara en endavant “RESPONSABLE” o “TITULAR”) i els tercers (en endavant, “clients”) que es donin d’alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga online (www.denadal.cat) ( en endavant “botiga online”).

Les presents condicions generals estan formulades de conformitat amb el Codi Civil i de Comerç, Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del comerç minorista, Llei 7/1998, de 13 d’abril, de condicions generals de la contractació, la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum i la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Els següents termes i condicions, juntament amb la seva confirmació de comanda, constitueixen el contracte entre el RESPONSABLE i el CLIENT, considerant aquest últim amb suficient capacitat legal i majoria d’edat per entendre i estar d’acord amb les presents condicions de venda dels articles seleccionats.

Cap altra condició particular pot prevaler sobre aquestes condicions de venda.

Botiga Online

A la botiga online trobareu una gran varietat de productes per escollir ordenats per famílies, categories, talles i altres dades, per ajudar en la seva elecció. A més, disposem d’un cercador per accedir més ràpidament al producte que li interessi. En el moment que trobi el producte en visualitzarà tota la informació necessària i la seva relació de preu, característiques tècniques i disponibilitat.

El RESPONSABLE es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixin als clients a través de la botiga online. En particular, el RESPONSABLE podrà en qualsevol moment afegir nous productes als oferts o inclosos en la botiga online, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, el RESPONSABLE es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de productes que s’ofereixen a la botiga online.

Els productes inclosos en la botiga online es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen en la botiga online. Els preus indicats en la botiga online són en Euros i inclouen l’IVA, excepte indicació en contra.

Pagament

El client que adquireixi un producte a través de la botiga online haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats.

Prèviament, per realitzar una compra haurà de registrar les seves dades com a client, nom complet, data de naixement, telèfon, adreça postal i email. D’aquesta manera podrà rebre informació sobre la seva compra en tot moment i establir-se en el registre per a futures compres. No es permetrà la compra de productes a menors d’edat.

La BOTIGA ONLINE presta especial atenció en la seguretat i la confidencialitat a les dades que ens comunica. Per això, la BOTIGA ONLINE utilitza una forma de pagament encriptat SSL (Secure Socket Layer) que garanteix l’encriptació de les seves dades bancàries en el moment en que circulen per la xarxa, es a dir, que son totalment encriptats per tal que no puguin ser llegits.

En el moment que es valida la informació relativa a la seva compra, la forma de lliurament i en cas que sigui necessari, les dades de la factura, passarà al pagament segur a través de targeta de crèdit / dèbit en el TPV en línia “Redsys”. Visualitzarà una pàgina de l’entitat bancària acreditada on les dades introduïdes són en comunicació directa entre vostè i el banc. És el sistema bancari el que s’encarrega de la seva identificació i de tota la tramitació.

Pot comprovar que l’operació és segura perquè en el seu navegador apareix el símbol d’una cadena. La transacció s’efectua a través del sistema de pagament en línia “Redsys” de l’entitat bancària amb la que estem associats, i que és l’únic a disposar de les dades bancàries que ens comunica en el moment del pagament.

A l’introduir el seu número de targeta per efectuar les seves compres, en realitat el que fa és transmetre directament les seves dades bancàries al nostre banc, el qual els registra en el seu servidor, altament segur. Aquestes dades no transiten per cap intermediari, ni tan sols el RESPONSABLE i tampoc els conserva el nostre prestatari tècnic.

Finalment, en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, el RESPONSABLE li enviarà un correu electrònic, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d’enviament i les dades d’enviament.

EL RESPONSABLE arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia al client una vegada feta la compra.

La confirmació de la comanda enviada per el RESPONSABLE no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. El RESPONSABLE enviarà junt al producte la factura corresponent.

Dret de desistiment i cancel·lació de comandes

Com a consumidor, vostè té dret a desistir de qualsevol comanda en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar al RESPONSABLE amb adreça a 08243-Manresa, Barcelona, Carrer Llibertat, 11, telèfon +34646320776 o a la nostra adreça de correu electrònic infodenadal@gmail.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic).

Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per la seva part sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment: En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos. Haurà de retornar-nos o lliurar directament els béns a al RESPONSABLE (consigneu el nom i el domicili, si escau, de la persona autoritzada per vostè per retornar els béns), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte.

Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. En qualsevol cas, vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns. No s’accepta el desestiment del producte un cop ja ha estat tractat el producte.

“Model de formulari de desistiment – A l’atenció del RESPONSABLE amb adreça 08243 -Manresa, Barcelona, Carrer Llibertat, 11, telèfon 646320776 o la nostra adreça de correu electrònic infodenadal@gmail.com:

  • Per la present li comunico / comuniquem que desisteixo del meu / desistim del nostre contracte de venda del següent bé / Comanda el / rebut el
  • Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
  • Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
  • Signatura de consumidor”.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

  • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa o ja hagin estat tractats.

Enviament

Els productes comprats a través de la botiga online s’enviaran a l’adreça de lliurament que el client indiqui una vegada comprovat el pagament, essent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

Totes les compres es lliuraran en el domicili consignat pel client, tret per absència o la naturalesa de l’immoble, no permetin a una persona el lliurament, en aquest cas s’efectuarà a porta de carrer o en la delegació de destinació. En cas d’absència del destinatari es deixarà nota d’avís d’intent de lliurament.

El servei de lliurament del RESPONSABLE es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

Si el cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels productes. En el moment de la compra del producte, el client serà informat del cost exacte d’enviament.

Qualsevol incidència que trobi en el material rebut, s’ha de comunicar dins de les 24 hores següents a la seva recepció per mitjà d’un correu electrònic a infodenadal@gmail.com

En cas de no poder servir un article després d’haver-se fet el pagament serà informat per correu electrònic i es farà la devolució al compte bancari, la rapidesa de la mateixa dependrà del tipus de targeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària.

Devolucions

En cas que el producte tingui danys a causa de l’enviament, el RESPONSABLE acceptarà devolucions de productes comprats online els primers 3 dies naturals des de la data de la compra, dins d’aquest període, i amb prèvia sol·licitud per correu electrònic a infodenadal@gmail.com indicant el motiu de la devolució i el número de factura, se li comunicarà un número d’autorització amb el qual podrà efectuar la devolució del material a l’adreça que li indicarem, essent les despeses i mètode d’enviament a càrrec seu.

Un cop rebut es comprovarà que el producte estigui en perfecte estat, tal com es va entregar, que no s’ha obert ni manipulat de cap manera. El producte haurà de ser retornat amb l’embalatge i etiquetes originals, en aquest cas procedirem a l’abonament del material en un màxim de 30 dies després de la notificació. No s’accepten devolucions de productes un cop ja han arribat al domicili, degut a danys tercers que se li poden causar als productes. No s’accepta la devolució dels arbres de Nadal a causa de les característiques del producte a no ser que hi ha hagi problemes a l’entrega.

Propietat Intel·lectual i Industrial

El client reconeix que tots els elements de la botiga online i de cada un dels productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia del TITULAR o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

Tret que fos autoritzat pel TITULAR o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, el client no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. El client haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la botiga online únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

El client s’haurà d’abstenir d’eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert pel RESPONSABLE o per tercers en la botiga online.

Responsabilitat i Garanties

El TITULAR declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de la seva pàgina web, així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, el TITULAR no pot fer-se responsable de:

  • La continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis.
  • L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L’absència de virus i / o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat del TITULAR.

El TITULAR podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a la Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, el TITULAR de comunicar a l’Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels serveis.

El TITULAR no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a altres pàgines web que es trobin en el Lloc Web, podent portar a l’Usuari a altres llocs web sobre els quals el TITULAR no té cap tipus de control, de manera que l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

Hipervincles

El TITULAR no es responsabilitza l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts del Lloc Web ni dels continguts de tercers que apareguin en el lloc web. El TITULAR no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar, ni aprovar tota la informació , continguts, productes o serveis que facilitin els tercers titulars d’altres llocs webs i que tinguin establerts en el Lloc Web.

Llei aplicable i Fur

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Manresa (Barcelona), amb renúncia al fur que pogués correspondre al client, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.